Văn phòng khoa

 
BAN CHỦ NHIỆM KHOA

STT
Họ và tên
Chức vụ
Phụ trách
 1
 PGS.TS. Đinh Thanh Xuân Trưởng khoa 
 2 ThS. Nguyễn Quốc Đoàn Phó khoa 
    
 

 GIÁO VỤ KHOA

STTHọ và tênChức vụPhụ trách
1
Nguyễn Thị Nguyệt Ánh
Thư ký
 
2
Trần Thị Việt Hà
Thư ký kiêm giáo vụ
Thường trực văn phòng khoa
- Giao nhận, trả và lưu giữ bảng điểm
- Thủ quỹ khoa
- Giao nhận công văn, tài liệu hành chính
- Văn thư lưu trữ

 

 

 
 
 
Địa chỉ văn phòng Khoa Lý luận chính trị
Nhà D3 Phòng 312A - Trường ĐHBK Hà Nội
Điện thoại: 04.38692105 - 04.38684401