Thông báo

Thông báo về việc đăng ký học các lớp đầy

 

Các em sinh viên chú ý!

Để tạo điều kiện cho các sinh viên sắp ra trường, khoa Lý luận chính trị sẽ nhận đơn đăng ký học các lớp đầy do Khoa phụ trách bao gồm:

- Môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin

- Môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

- Môn Tư tưởng Hồ Chí Minh

Trong năm học 2020 - 2021, việc đăng ký này áp dụng cho sinh viên từ K61 (hệ kỹ sư 5 năm) và K62 (hệ cử nhân 4 năm) trở về trước.

- Thời gian đăng ký: từ ngày 14/09/2020 đến hết ngày 18/09/2020

Mẫu đơn các em download trong mục Quy định - Biểu mẫu hoặc nhận trực tiếp tại Văn phòng Khoa (D3 - 312).

Trân trọng thông báo!