Thông báo

Thông báo lịch phúc tra môn Triết học Mác - Lênin kỳ hè 2019.3

  Hiện đã có điểm thi môn Triết học Mác - Lênin kỳ hè 2019.3 (điểm nhập trên hệ thống  ctt-sis.hust.edu.vn ), Bộ môn sẽ nhận đơn phúc tra theo lịch sau: ·...

Thông báo về thời gian phúc tra môn Đường lối cách mạng của Đảng CSVN kỳ hè 2019.3

  Hiện đã có điểm thi môn Đường lối cách mạng của Đảng CSVN kỳ hè 2019.3 (điểm nhập trên hệ thống  ctt-sis.hust.edu.vn ), Bộ môn Đường lối cách mạng của Đảng CSVN sẽ nhận đơn...

Thông báo về thời gian phúc tra môn Chủ nghĩa xã hội khoa học học kỳ hè 2019.3

  Hiện đã có điểm thi môn Chủ nghĩa xã hội khoa học kỳ hè 2019.3 (điểm nhập trên hệ thống  ctt-sis.hust.edu.vn ), Bộ môn sẽ nhận đơn phúc tra theo lịch sau: ·...

Thông báo về việc đăng ký học các lớp đầy

  Các em sinh viên chú ý! Để tạo điều kiện cho các sinh viên sắp ra trường, khoa Lý luận chính trị sẽ nhận đơn đăng ký học các lớp đầy do Khoa phụ trách bao gồm: - Môn Những nguyên...

Thông báo về việc phúc tra môn Tư tưởng Hồ Chí Minh học kỳ hè 2019.3

  Hiện đã có điểm thi môn Tư tưởng Hồ Chí Minh học kỳ hè 2019.3 (điểm nhập trên hệ thống  ctt-sis.hust.edu.vn ), Bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh sẽ nhận đơn phúc tra theo lịch sau: ...

Thông báo về thời gian phúc tra môn Nguyên lý 1 và Nguyên lý 2 kỳ hè 2019.3

  Hiện đã có điểm thi môn Nguyên lý 1 và Nguyên lý 2 học kỳ hè 2019.3 (điểm nhập trên hệ thống  ctt-sis.hust.edu.vn ), Bộ môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin sẽ...