Cơ cấu tổ chức

 

    

     Khoa Lý luận chính trị hiện nay có 25 giảng viên và 2 cán bộ văn phòng, được biên chế thành 3 bộ môn và 1 Tổ văn phòng Khoa. Hệ thống tổ chức của Khoa được chia thành 2 cấp, cấp Khoa và cấp Bộ môn và được thiết kế theo kiểu trực tuyến - chức năng

 

 • Đứng đầu là Ban chủ nhiệm khoa, gồm có:
  • PGS.TS. Đinh Thanh Xuân - Trưởng khoa
  • ThS. Nguyễn Quốc Đoàn- Phó trưởng khoa
 • Hệ thống chức năng nghiệp vụ giúp việc và tư vấn cho Ban chủ nhiệm Khoa bao gồm Tổ Văn phòng khoa và Hội đồng khoa học và đào tạo Khoa.
  • Các bộ môn đứng đầu là các Trưởng bộ môn:
   - Bộ môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin - Trưởng bộ môn: TS. Trần Việt Thắng
   - Bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh -  Trưởng bộ môn: Ths.Nguyễn Quốc Đoàn
   - Bộ môn Đường lối cách mạng của ĐCS Việt Nam - Trưởng bộ môn: TS. Phạm Nguyên Phương