Sách xuất bản

Bộ môn đã xuất bản Bài Giảng và Đề cương môn học: Triết học, Kinh tế chính trị, Chủ nghĩa xã hội khoa học.

Hiện nay, bộ môn đang tiến hành biên soạn để xuất bản Bài giảng môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin.