Giới thiệu chung

BỘ MÔN NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN

 

1. Cơ cấu tổ chức
- Bộ môn “Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin được hình thành theo quyết định 52/2008/QĐ-BGDĐT ngày 18 tháng 9 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo.
- Bộ môn là sự hợp nhất của ba bộ môn cũ (triết học Mác - Lênin, kinh tế -  chính trị học Mác - Lênin, chủ nghĩa xã hội khoa học).
- Bộ môn có 10 giảng viên, trong đó có 01 Phó Giáo sư, 05 tiến sỹ, 04 thạc sỹ, 03 cử nhân. 
- Trưởng bộ môn: TS. Trần Việt Thắng
- Địa điểm văn phòng bộ môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin: P309-D3 trường đại học Bách Khoa Hà Nội.
 
2 Chức năng, nhiệm vụ.
- Tiếp tục giảng dạy 4 môn học: Triết học Mác - Lênin, Kinh tế chính trị học Mác - Lênin , kinh tế chính trị học nâng cao, , chủ nghĩa xã hội khoa học.
- Giảng dạy môn học mới “Những nguyên  lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin”.
 
3. Định hướng và kế hoặch phát triển trung hạn (nhiệm kỳ 2008-2013).
- Hoàn thành tốt nhiệm vụ giảng dạy và NCKH.
- Xuất bản từ 2 đến 3 đầu sách.
- Tăng tỷ lệ giảng viên có học hàm, học vị cao (100% giảng viên có học vị thạc sỹ, 30% giảng viên có học vị tiến sỹ, 10% giảng viên có học hàm giáo sư, phó giáo sư).