Giới thiệu chung

 

     INTRODUCTION:Department of Political Theory was found in 1956, at the establishment of Hanoi University of Technology. At first, it was called Politic subject. Its task was to train students of philosophy and the Vietnamese communist party’s policies. In 1960 this subject was renamed Marxist-Leninist and then upgraded to Marxist-Leninist Section in 1970 and to Department of Marxist-Leninist in 1988. Five subjects were taught by the Department at that time were Marxist-Leninist Philosophy; Political Economy; Sciencific Socialism; History of Communist Party and Hochiminh’s Theory.
     In October 2008, Department of Marxist-Leninist was renamed Department of Political Theory. Three first subjects mentioned above were joined to form a new subject called Basic Principles of Marxist-Leninism. The subject called History of the Vietnamese Community Party was renamed Vietnamese Communist Party’s Revolutionary Policies and Hochiminh’s Theory subject has remained unchanged.
     Over 50 years of development, the Department has greatly contributed to train a huge amount of technicians who have both good professional knowledge and ideological stand in order to satisfy the need of development of the Country as well as of Hanoi University of Technology in each period.
--------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Công tác giảng dạy
 
     Kể từ khi được thành lập cho đến nay, nhiệm vụ chính của khoa Lý luận chính trị là giảng dạy 5 môn học cơ bản, bao gồm: Triết học Mác - Lênin, Kinh tế chính trị Mác - Lênin, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam và Tư tưởng Hồ Chí Minh cho sinh viên tất cả các hệ đào tạo của Trường. Ngoài ra, Khoa còn đảm nhận giảng dạy các môn: Lịch sử triết học, Lôgíc học, Kinh tế học đại cương và Pháp luật đại cương. Theo quyết định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của trường ĐHBK Hà Nội, từ năm học 2005 - 2006 Khoa được giao nhiệm vụ tổ chức kỳ thi lý luận chính trị cuối khoá cho sinh viên các hệ đào tạo của Trường.
Nghiên cứu khoa học
     Ngoài nhiệm vụ giảng dạy, NCKH cũng là một nhiệm vụ cơ bản mà đội ngũ giảng viên của khoa Lý luận chính trị đã thực hiện. Cho đến nay Khoa đã thực hiện 1 đề án cấp Bộ, 4 đề tài NCKH cấp Bộ, 6 đề tài NCKH cấp Trường.
     Với đội ngũ giầu kinh nghiệm giảng dạy và tâm huyết nghề nghiệp, Khoa chủ trương đẩy mạnh hơn nữa hoạt động NCKH theo hướng: Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục chính trị tư tưởng cho sinh viên thông qua việc đổi mới phương pháp giảng dạy, học tập và thi các môn khoa học Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh theo phương châm lấy người học làm trung tâm và sử dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy.
Định hướng phát triển
     Nằm trong chiến lược xây dựng ĐH Bách Khoa HN thành trường ĐH đa ngành, đa lĩnh vực, Khoa Lý luận chính trị định hướng mở rộng hoạt động nghiên cứu, đào tạo trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn. Trong đó lĩnh vực lý luận chính trị là trọng tâm, bên cạnh đó là các lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và toàn cầu hóa. Từ nay đến năm 2013, khoa phấn đấu mở thêm ngành đào tạo, đó là ngành Luật.
Cán bộ khoa
     Hiện tại, Khoa có 24 cán bộ, trong đó có 1 phó giáo sư, 7 tiến sĩ,  13 thạc sĩ.
 Các bộ môn trực thuộc Khoa
     1. Bộ môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin
     2. Bộ môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
     3. Bộ môn Tư tường Hồ Chí Minh.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Địa điểm Văn Phòng khoa LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ
Nhà D3 Phòng 312A - Trường ĐHBK Hà Nội.
Điện thoại: (844).38692105 - 38684401