Giới thiệu chung

 

 

 BỘ MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

      

     Thực hiện Quyết Định của Ban Tuyên giáo Trung ương và Quyết của Bộ Giáo dục - Đào tạo triển khai môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh vào giảng dạy trong các trường Đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội đã đưa môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh vào chương trình đào tạo của nhà trường từ năm học 2003- 2004.

1.     Từ tháng 08 năm 2003 đến tháng 04 năm 2004

       Tháng 08 năm 2003, thực hiện chủ trương đưa môn học tư tưởng Hồ Chí Minh vào giảng dạy trong nhà trường trong điều kiện chưa có bộ môn và giảng viên chuyên trách giảng dạy môn tư tưởng Hồ Chí Minh, Khoa Mác –Lênin đã điều động mỗi bộ môn khoa học Mác - Lênin một giảng viên đưa đi đào tạo lớp giảng viên tư tưởng Hồ Chí Minh về giảng dạy kiêm nhiệm môn học này. Nhóm Tư tưởng Hồ Chí Minh do Khoa trực tiếp quản lý và giao cho TS Trần thị Lan Hương phụ trách, bao gồm 6 giảng viên:

- TS Trần thị Lan Hương (bộ môn Kinh tế chính trị): phụ trách

- Ths Lương Phương Thảo (Bộ môn Lịch sử Đảng)

- GV Hoàng Ánh Đông (Bộ môn Chủ nghĩa xã hội khoa học)

- GV Lương Minh Hạnh (Bộ môn Chủ nghĩa xã hội khoa học)

- GV Nguyễn Xuân Trung (Bộ môn Triêt học)

- GV Lê Huy Du (Bộ môn Lịch sử Đảng)

       Bộ môn chịu trách nhiệm giảng dạy môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh cho sinh viên hệ đại học chính quy của trường, bắt đầu từ K46.

2.     Từ tháng 04 năm 2004 đến tháng 5 năm 2007

       Nhóm Tư tưởng Hồ Chí Minh do GV Hoàng Ánh Đông phụ trách. Nhân sự của nhóm lần lượt tuyển thêm 3 giảng viên mới, bao gồm 8 giảng viên kiêm nhiệm và cơ hữu:

- GV Hoàng Ánh Đông: phụ trách

- TS Trần Thị Lan Hương (giảng dạy kiêm nhiệm)

- TS Hồ Tuấn Dung

- Ths Lương Phương Thảo (giảng dạy kiêm nhiệm)

- Ths Lương Minh Hạnh (giảng dạy kiêm nhiệm)

- GV Nguyễn Xuân Trung (giảng dạy kiêm nhiệm)

- GV Hà Thị Dáng Hương

- GV Phạm Thị Mai Duyên

       Tháng 11 năm 2006, Bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh được

môn gồm 4 giảng viên cơ hữu :

- GV Hoàng Ánh Đông: Trưởng bộ môn

- TS Hồ Tuấn Dung

- GV Hà thị Dáng Hương

- GV Phạm Thị Mai Duyên

       Và 4 giảng viên kiêm nhiệm:

- TS Trần thị Lan Hương

- Ths Lương Phương Thảo

- Ths Lương Minh Hạnh

-  GV Nguyễn Xuân Trung

       Bộ môn chịu trách nhiệm giảng dạy môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh cho sinh viên hệ đại học chính quy, cao đẳng bách khoa, Chương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao, Chương trình đào tạo kỹ sư tài năng của nhà trường.

3.     Từ tháng 5 năm 2007 đến tháng 11 năm 2008

       Bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh do Ths Lương Minh Hạnh đảm trách. Biên chế của bộ môn gồm 5 giảng viên cơ hữu:

- Ths Lương Minh Hạnh: Trưởng bộ môn

- TS Hồ Tuấn Dung

- GV Hoàng Ánh Đông

- GV Hà Thị Dáng Hương

- GV Phạm Thị Mai Duyên

       Và 3 giảng viên kiêm nhiệm:

- TS Trần Thị Lan Hương

- Ths Lương Phương Thảo

- GV Nguyễn Xuân Trung

       Bộ môn chịu trách nhiệm giảng dạy môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh cho sinh viên hệ đại học chính quy, cao đẳng bách khoa, Chương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao, Chương trình đào tạo kỹ sư tài năng, Chương trình tiên tiến, Chương trình hợp tác đào tạo quốc tế của nhà trường.

4.     Từ tháng 11 năm 2008 đến 2015

       Từ tháng 11 năm 2008, thực hiện Quyết định 52/2008/QĐ-BGDĐT ngày 18 tháng 9 năm 2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, khoa Mác-Lênin đổi tên thành khoa Lý luận Chính trị. 5 môn khoa học Mác –Lênin, Tư tưởng Hồ chí Minh được biên chế lại theo chương trình 3 môn học mới của các môn Lý luận chính trị (gồm: môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, môn Tư tưởng Hồ Chí Minh, môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam). Bộ môn tư tưởng Hồ Chí Minh có sự điều chỉnh, bổ sung nhân sự và do TS Hồ Tuấn Dung đảm trách (nhiệm kỳ 2008 – 2013). Bộ môn gồm 8 giảng viên:

- TS Hồ Tuấn Dung: Trưởng Bộ môn

- Ths Nguyễn Quốc Đoàn: Phó trưởng bộ môn

- GV Hoàng Ánh Đông

- Ths Lương Minh Hạnh

- Ths Hà Thị Dáng Hương

- Ths Phạm Thị Mai Duyên

- Ths Nguyễn Quang Trường

- GV Nguyễn Thị Thu Hà (Từ 9/2012)

 Bộ môn đảm nhiệm giảng dạy môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh cho sinh viên hệ đại học chính quy, cao đẳng bách khoa, chương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao, Chương trình đào tạo kỹ sư tài năng, Chương trình tiên tiến, Chương trình hợp tác đào tạo quốc tế và bắt đầu đào tạo hệ Tại chức (từ K48) của nhà trường.

5.Từ tháng 05 năm 2015 đến nay

Bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh tiếp tục nhiệm vụ giảng dạy môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh cho sinh viên các hệ đào tạo của Nhà trường. Bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh có sự điều chỉnh, bổ sung nhân sự và do Ths Nguyễn Quốc Đoàn đảm nhiệm là trưởng bộ môn (nhiệm kỳ 2015 – 2020). Hiện Bộ môn gồm 07 giảng viên:

- Ths Nguyễn Quốc Đoàn: Trưởng Bộ môn

- TS Hà Thị Dáng Hương: Phó trưởng bộ môn

- GV Hoàng Ánh Đông

- Ths Lương Minh Hạnh

- Ths Phạm Thị Mai Duyên

- Ths Nguyễn Quang Trường

- Ths Nguyễn Thị Thu Hà

Tập thể bộ môn tiếp tục hoàn thiện quy trình nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy đáp ứng yêu cầu phát triển ngày càng cao của Nhà trường và Xã hội. Quan trọng nhất là tập thể bộ môn luôn đoàn kết nhất trí, các đồng chí giảng viên luôn có ý thức cao trong công việc giảng dạy, hợp tác với nhau và chia sẻ trách nhiệm, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ, luôn tuân thủ tốt các quy định, quy chế của Bộ Giao dục - Đào tạo và Nhà trường. Đóng góp công sức vào sự lớn mạnh của Khoa Lý luận Chính trị và Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.