Danh sách các đề tài nghiên cứu


- Đề án cấp Bộ về đổi mới giảng dạy và học tập môn Tư tưởng Hồ Chí Minh (Năm 2004-2006):

 
- Bộ môn đã và đang thực hiện Đề tài nghiên cứu khoa học Cấp Bộ (Giai đoạn 2010 - 2011) về kết hợp giữa Bảo tàng Hồ Chí Minh với việc giảng dạy môn tư tưởng Hồ Chí Minh.