Danh mục cán bộ

Ths. Nguyễn Quang Trường

 

 

Họ và tên

ThS. Nguyễn Quang Trường

       

Địa chỉ nơi làm việc:

Phòng 310 nhà D3

Email :

truong.nguyenquang@hust.edu.vn

Tel :

04.22153317

Fax :

 

Các môn giảng dạy:

-          Tư tưởng Hồ Chí Minh

-          CNXH Khoa học

Hướng nghiên cứu:

Tôn giáo

Văn hóa –Đạo đức

Các công trình NC đã công bố

 

1. - Đề tài NCKH cấp trương, mã số: T2007-88: Tìm hiểu việc thực hiện chính sách tôn giáo ở nước ta trong giai đoạn hiện nay và vận dụng vào giáo dục đạo đức tư tưởng cho sinh viên ở trường ĐHBK Hà Nội

2. - Đề tài NCKH cấp trương, mã số: T2009-146:  Ảnh hưởng của tư tưởng đạo phật đến đời sống tinh thần của thanh niên trí thức-vận dụng trong trường ĐHBK Hà Nội

3. Tạp chí Triết học, số 5(252) 5-2012: Một số ảnh hưởng của Phật giáo trong lối sống người Việt Nam hiện nay

4. Nguyễn Quang Trường: “Ảnh hưởng cua Phật giáo đối với lối sống của người Việt hiện nay”,  Tạp chí Giáo dục lý luận, 219/2014,

5. Nguyễn Quang Trường: “Nâng cao trách nhiệm bảo tồn và phát huy di sản Phật giáo với văn hóa Việt Nam”, Tạp chí Kinh tế môi trường, số 9/2014,

6. Nâng cao chất lượng dạy và học môn tư tưởng Hồ Chí Minh tại trường Đại học Bách khoa Hà Nội qua các hoạt động ngoài giờ(Kỷ yếu hội thảo: Nâng cao chất lượng dạy, học các môn lý luận chính trị trong trường Đại học không chuyên ngành Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Nxb Chính trị 2015)

7. Đề tài NCKH cấp trường: "Vận dụng phong cách làm việc của Hồ Chí Minh trong kỷ luật học tập của sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội” - mã số T2017-PC-142 

8. Một số giải pháp nhằm phát huy tính tích cực của sinh viên trong học tập môn tư tưởng Hồ Chí Minh theo học chế tín chỉ tại trường Đại học Bách khoa Hà Nội (Kỷ yếu hội thảo khoa học kỷ niệm 60 năm thành lập trường Đại học Bách khoa Hà Nội-Nghiên cứu và giảng dạy các môn lý luận chính trị, Nxb Bách khoa, Hà Nội 2016)

Các sách đã xuất bản

Không có

Học viên cao học đang hướng dẫn

Không có

Nghiên cứu sinh đang hướng dẫn

Không có

Các thông tin khác (nếu có)

Không có