Danh mục cán bộ

Hoàng Ánh Đông

 
Họ và tên
GV. Hoàng Ánh Đông
Địa chỉ nơi làm việc:
Khoa Lý luận chính trị
Phòng 306 nhà D3
Email :
dong.hoanganh@hust.edu.vn
 
Tel :
+ 3 8 684401
Fax :
 
Các môn giảng dạy:
- Môn học 1: Tư tưởng Hồ Chí Minh
- Môn học 2: Pháp luật đại cương
Hướng nghiên cứu:
Không có
Các công trình NC đã công bố
 
Chủ nhiệm Đề tài nhánh Tư tưởng Hồ Chí Minh cấp Bộ, năm 2004-2006.
 
Các sách đã xuất bản
 Tham gia viết chương 3 Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh, NXB Văn học 2007
Học viên cao học đang hướng dẫn
        Không có
Nghiên cứu sinh đang hướng dẫn
        Không có
Các thông tin khác (nếu có)
        Không có