Danh mục cán bộ

Ths. Phạm Mai Duyên

THÔNG TIN CÁ NHÂN

 

 

 

   

   

 

Họ và tên

Phạm Thị Mai Duyên

Chức danh

Giảng viên

Học hàm, học vị

Thạc sỹ

Địa chỉ nơi làm việc:

Bộ môn tư tưởng Hồ Chí Minh, Khoa Lý luận chính trị, Đại Học Bách Khoa Hà Nội

Email :

duyen.phamthimai@hust.edu.vn

Tel :

CQ: 042.2153317            

DĐ: 0982821483

Các môn giảng dạy:

tưởng Hồ Chí Minh

 

Hướng nghiên cứu:

tưởng Hồ Chí Minh, Triết học

 

Các công trình nghiên cứu tiêu biểu

 

 

 

 

 

- Vấn đề cơ bản của đạo đức học Hy Lạp cổ đại và ý nghĩa hiện thời của nó. (Luận văn thạc sỹ).

- Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về công đoàn trong việc định hướng xây dựng công đoàn trường đại học Bách Khoa Hà Nội. (Đề tài NCKH cấp trường).

- Nghiên cứu đổi mới phương pháp giảng dạy môn tư tưởng Hồ Chí Minh theo hướng gắn lý luận với thực tiễn ở các trường đại học, cao đẳng khối ngành kĩ thuật trên địa bàn Hà Nội. (Đề tài NCKH cấp Bộ)

Các sách đã xuất bản

 

 

 

 

Tham gia hướng dẫn sau đại hoc

 

 

 

Các thông tin khác (nếu có)