Danh mục cán bộ

Ths. Lương Minh Hạnh

 

Họ và tên

Th.S Lương Minh Hạnh

Địa chỉ nơi làm việc:

 D3 - 310

Email :

hanh.luongminh@hust.edu.vn

Tel :

 22153317

Fax :

Không có

Các môn giảng dạy:

-          Môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh

-          Chủ nghĩa xã hội khoa học

Hướng nghiên cứu:

-          Vấn đề Đảng cầm quyền, nhà nước

Các công trình NC đã công bố

 

1.        Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cầm quyền và vận dụng tư tưởng đó vào việc phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng  trong trường Đại học Bách Khoa Hà nội.Đề tài cấp trường.  Mã số T 2006 - 74

2.        Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục thanh niên vận dụng vào công tác xây dựng hoạt động Đoàn, Hội trong trường Đại học Bách khoa Hà nội. Đề tài cấp trường. Mã số T 2008 – 86

3.        Bước đầu khảo sát ảnh hưởng của hình thức đào tạo tín chỉ đối với công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho sinh viên trường Đại học Bách Khoa Hà nội T 2010 - 231

4.   Vai trò của giảng viên trong xây dựng kỹ năng làm việc nhóm cho sinh viên khi học tập các môn lý luận chính trị tại trường Đại học Bách khoa Hà Nội (Kỷ yếu hội thảo: Nâng cao chất lượng dạy, học các môn lý luận chính trị trong trường Đại học không chuyên ngành Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Nxb Chính trị 2015)

5    Một số kiến nghị góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy lý luận chính trị theo học chế tín chỉ tại trường Đại học Bách khoa Hà Nội (Kỷ yếu hội thảo khoa học kỷ niệm 60 năm thành lập trường Đại học Bách khoa Hà Nội-Nghiên cứu và giảng dạy các môn lý luận chính trị, Nxb Bách khoa, Hà Nội 2016)

Các sách đã xuất bản

1.   Góp phần Nâng cao chất lượng giảng dạy và đổi mới nội dung chương trình các môn khoa học Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. ( Từ  trang 224 đến trang 232 ). NXB Chính trị Quốc gia năm 2002

2.   Chủ nghĩa xã hội khoa học – Đề cương bài giảng  (Tham gia viết 3 chương 9,10,12. Số trang in13trang ).NXB Khoa học kỹ thuật 2005

3.   Chủ nghĩa xã hội khoa học – Đề cương bài giảng  ( Tham gia viết 3 chương 9, 10, 13. Số trang in 26 trang). NXB Đại học Bách khoa Hà nội 2007

4.   Tư tưởng Hồ Chí Minh – Đề cương bài giảng (  Tham gia viết Chương 5. Số trang in 9 trang ). NXB Văn học 2007

Học viên cao học đang hướng dẫn

        Không có

Nghiên cứu sinh đang hướng dẫn

       Không có

Các thông tin khác (nếu có)

Không có