Danh mục cán bộ

Ths. Nguyễn Quốc Đoàn

 

 

Họ và tên

Ths. Nguyễn Quốc Đoàn

 

Địa chỉ nơi làm việc:

Phòng 410 nhà D3, Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội

Email :

doannq-dpt@mail.hut.edu.vn

Tel :

04. 22153317/ 0914.337.997

Fax :

 

Các môn giảng dạy:

-         Môn học 1: Tư tưởng Hồ Chí Minh

-         Môn học 2: Triết học

Hướng nghiên cứu:

-         Hướng 1: Triết học

-         Hướng 2: Tư tưởng Hồ Chí Minh

Các công trình NC đã công bố

1. Đề tài: Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về sự thống nhất giữa đạo đức và pháp luật phát triển trong xây dựng Nhà nước Pháp quyền vào giảng dạy môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh cho sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội. 12/2015

2. Một số giá trị Lý luận và thực tiễn trong tư tưởng "không có gì quý hơn độc lập-tự do" của Hồ Chí Minh

Kỷ yếu Hội thảo khoa học-Khoa Lý luận chính trị 2016

3. Múa rối-Sức hấp dẫn của môn nghệ thuật truyền thống

Tạp chí Làng Việt 7/2016

4. "Cảm xúc Hà Nội"-những trải nghiệm mới về thủ đô

Tạp chí Làng Việt 7/2016

Các sách đã xuất bản

1. Giáo trình Chính trị-Nxb Bách khoa 8/2016 

2. Giáo trình Pháp luật-Nxb Bách khoa 8/2016

Học viên cao học đang hướng dẫn

        Không có

Nghiên cứu sinh đang hướng dẫn

        Không có

Các thông tin khác (nếu có)

       Không có