Các hướng nghiên cứu

 

Hướng nghiên cứu chính của bộ môn: Tư Tưởng Hồ Chí Minh