Sách xuất bản

 

-      Bộ môn đã xuất bản Đề cương môn học Lịch sử Đảng

 

-      Hiện nay, bộ môn đã xuất bản Hướng dẫn ôn tập môn Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam vào tháng 6/2016.