Danh mục cán bộ

Ths. Hoàng Thị Lan

 

 

 

   

   

 

Họ và tên

Hoàng Thị Lan

Chức danh

Phó Trưởng bộ môn

Học hàm, học vị

Thạc sỹ

Địa chỉ nơi làm việc:

Bộ môn:  Đường lối cách mạng của ĐCSVN - Khoa Lý luận Chính trị - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.

Email :

Lan.hoangthi@hust.edu.vn

Tel :

CQ:  04.38692105                           DĐ:0988457046

Các môn giảng dạy:

Môn học 1: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam.

Môn học 2: Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam.

 

Hướng nghiên cứu:

-          Nghiên cứu về công cuộc xóa đói giảm nghèo ở Việt Nam.

-          Giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập môn Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam ở Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.

-          Giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc trong quá trình hội nhập.

Các công trình nghiên cứu tiêu biểu

 

 

 

 

 

-          Hội thảo khoa học cấp cơ sở năm 2004. Một vài suy nghĩ nhằm góp phần nâng cao hiệu quả giảng dạy và học tập môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam trong trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.

-          Hội thảo khoa học cấp cơ sở năm 2006. Hội nghị Fontainebleau bị đình chỉ và thái độ của ta.

-          Tham gia đề tài NCKH cấp trường: Đường lối công nghiệp hóa của Đảng Cộng sản Việt Nam, giảng dạy đường lối công nghiệp hóa ở Đại học Bách Khoa Hà Nội. Năm 2009. Mã số T2009 - 142.

-          Hội thảo khoa học: Nâng cao chất lượng giảng dạy các môn Lý luận Chính trị trong các trường không chuyên ngành Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh năm 2015. Sự cần thiết của việc đi thực tế của cán bộ giảng dạy các môn lý luận chính trị ở Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.

-          Chủ nhiệm đề tài NCKH cấp trường: Nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập môn Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam ở Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Năm 2015. Mã số T 2015- 004.

 

Các sách đã xuất bản

 

 

 

Tham gia hướng dẫn sau đại hoc

 

 

 

Các thông tin khác (nếu có)

 

Ngoài các môn giảng dạy ở trong trường, Tôi còn tham gia giảng dạy các môn:  Chính trị; Lịch sử (Trung học phổ thông).