Danh mục cán bộ

Ths. Hoàng Thu Hương

 

   

   

 

Họ và tên

HOÀNG THU HƯƠNG

Chức danh

Giảng viên chính

Học hàm, học vị

Ths.Triết học

Địa chỉ nơi làm việc:

Khoa Lý luận chính trị trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội

Email :

huong.hoangthu@hust.edu.vn

Tel :

CQ:  024 3692105         

Các môn giảng dạy:

Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin, Triết học, Lịch sử triết học, Đường lối cách mạng của ĐCSVN

Hướng nghiên cứu:

- Lịch sử tư tưởng Việt Nam.

-  Chủ trương xóa đói giảm nghèo của Đảng

-  Giải pháp nâng cao năng lực dạy và học các môn lý luận chính trị ở Đại học Bách Khoa Hà Nội.

Các công trình nghiên cứu tiêu biểu

 

 

Đề tài khoa học cấp trường

1.     Hoàng Thu Hương, Chủ nhiệm đề tài: “Tìm hiểu mối quan hệ giữa xây dựng, phát triển đội ngũ trí thức Bách Khoa Hà Nội với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam hiện nay”; Mã số: T2009- 141.

2.     Hoàng Thu Hương, Chủ nhiệm đề tài: “Giải pháp để sinh viên Đại học Bách Khoa Hà Nội học tốt môn Đường lối cách mạng của ĐCSVN theo QĐ52- Bộ GD&ĐT”; Mã số: T2012- 222.

3.     Hoàng Thu Hương, Chủ nhiệm đề tài:Chính sách an dân thời Lê Sơ và ý nghĩa của nó trong việc xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân ở Việt Nam hiện nay”; Mã số: T2017-PC-141

TẠP CHÍ QUỐC GIA VÀ KỶ YẾU HỘI THẢO:

1. Hoàng Thu Hương (2016), Nghĩa Hiệp: Gỡ nút thắt trong xây dựng NTM, Tạp chí Nông thôn mới, số 419, tr. 32- 33.

2. Hoàng Thu Hương (2016), Hỗ trợ xi măng xây dựng NTM ở Thái Bình: Quyết định kịp thời, hợp lòng dân, Tạp chí Nông thôn mới, số 420+421, tr36- 37.

3.     Hoàng Thu Hương (2016), Một số giá trị của Phật Giáo Ấn Độ trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường ở Việt Nam hiện nay, Tạp chí Mặt trận, Số 152.

4.     Hoàng Thu Hương, “Vai trò của các môn lý luận chính trị trong việc định hướng nhận thức cho sinh viên Việt Nam hiện nay”. Kỷ yếu hội thảo: Nâng cao chất lượng giảng dạy các môn học lý luận chính trị trong các trường đại học không chuyên ngành Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, NXB Lý luận Chính trị, Hà Nội, 2015, tr. 292- 299.

5.     Hoàng Thu Hương, Nơi nghị quyết vì ấm no của dân, Tạp chí Xây dựng Đảng số 10/ 2016, tr. 41- 43.

6.     Hoàng Thu Hương, Giảng viên Đại học Bách Khoa Hà Nội trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Kỷ yếu Hội thảo khoa học Nghiên cứu và giảng dạy các môn Lý luận chính trị, mã ISBN: 978-604-95-0058-9, Nxb. Bách Khoa, Hà Nội, 2016.

7.     Hoàng Thu Hương, Vai trò của Nho giáo đối với pháp luật thời Lý- Trần trong Đại Việt sử ký toàn thư, Tạp chí Triết học, số 3(322), tháng 3/2018, tr. 89- 96.

8.     Hoàng Thu Hương, Bài học “lấy dân làm gốc” thời Lê Sơ- Từ truyền thống đến hiện tại, Tạp chí Giáo dục và xã hội, số đặc biệt kỳ 1- tháng 9/ 2018, tr. 86-88.

Các sách đã xuất bản

 1.     Ths. Lương Thị Phương Thảo (chủ biên), Ths. Hoàng Thị Lan, Ths. Lê Thị Lan, TS. Nguyễn Thị Huyền, Ths. Hoàng Thu Hương, Ths. Lê Tiến Dũng, “Hướng dẫn ôn tập môn Đường lối cách mạng của ĐCSVN”, Nxb Bách Khoa Hà Nội, 2016.

Tham gia hướng dẫn sau đại hoc

 

Các thông tin khác (nếu có)