Danh mục cán bộ

TS. Lê Tiến Dũng

 

 

 

   

   

 

Họ và tên

Lê Tiến Dũng

Chức danh

Giảng viên

Học hàm, học vị

Tiến sỹ

Địa chỉ làm việc

P308 – D3 – Đại học Bách khoa Hà Nội

Email

Ledungbachkhoa@gmail.com

Tel

CQ:  043.869.2105         DĐ:

Các môn giảng dạy

1. Đường lối cách mạng của ĐCSVN

2. Lịch sử Đảng CSVN

Hướng nghiên cứu

1. Lịch sử Đảng CSVN

2. Lịch sử VN cận - hiện đại

3. Lịch sử kinh tế Việt Nam

Các công trình nghiên cứu tiêu biểu

 

 

 

 

 

I. Đề tài luận án tiến sỹ

“Đảng bộ thành phố Hà Nội lãnh đạo phát triển kinh tế ngoại thành từ năm 1991 đến năm 2008”

II. Đề tài NCKH

1. Đổi mới phương pháp dạy và học các môn khoa học Mác - Lênin & Tư tưởng Hồ Chí Minh trong khối các trường kĩ thuật theo hướng lấy người học làm trung tâm và sử dụng phương tiện hiện đại trong giảng dạy, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ (ĐA2005-8687), nhóm 5 (2005-2006), thành viên.

2. Cảng thị Hải Phòng trong hệ thống giao thương đường biển vủa Việt Nam và thế giới (nguồn lực và định hướng phát triển), mã số QG 16.50, đề tài trọng điểm cấp Đại học Quốc gia, 2016-2018, thành viên.

3. Lịch sử Hải Dương (tập 3), đề tài cấp tỉnh, 2017-2018, thành viên.

4. Nghiên cứu xây dựng bộ thư mục các công trình nghiên cứu về lịch sử Việt nam của các tác giả trong nước và nước ngoài, mã số KHXH-LSVN.32/14-18, đề tài cấp Nhà nước, 2017-2018, thành viên.

III. Bài báo đăng trên các tạp chí

1. Giáo sư Hoàng Xuân Hãn với khảo cứu Quần đảo Hoàng Sa, Tạp chí Tia Sáng, số 17, tháng 9/2009.

2. Quá trình chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế khu vực nông thôn ngoại thành Hà Nội theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa (1991-2000), Tạp chí Lịch sử Đảng, số 298, tr99-102, 2015.

3. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế huyện Sóc sơn trong 20 năm đổi mới, Tạp chí Giáo dục lý luận, số 235, tr152-153, 2015.

4. Phát triển kinh tế khu vưc ngoại thành Hà Nội giai đoạn 1991-2008, Tạp chí Giáo dục lý luận, số 253, tr94-96, 2016.

IV. Bài viết tham gia Hội thảo khoa học

1. Hồ Chí Minh với việc giải quyết nhiệm vụ dân tộc và dân chủ ở Việt Nam giai đoạn 1930-1945, Kỷ yếu Hội thảo khoa học Tư tưởng Hồ Chí Minh và vấn đề học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay, Trường Đại học Mỏ-Địa chất, 2010.

2. Một số kiến nghị và đề xuất để sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội hứng thú khi học các môn lý luận chính trị, Kỷ yếu hội thảo khoa học kỷ niệm 60 năm thành lập trường Đại học Bách khoa Hà Nội Nghiên cứu và giảng dạy các môn Lý luận Chính trị, 2016.

3. “Hải Dương với cuộc khởi nghĩa Bãi Sậy”, Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Nguyễn Thiện Thuật và cuộc khởi nghĩa Bãi Sậy (1883-1892)”, Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển – Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016.

Các sách đã xuất bản

 

 

 

1. Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (Đề cương bài giảng dùng cho sinh viên trường Đại học Bách khoa Hà Nội), NXB Bách Khoa, Hà Nội, 2006, viết chung.

2. Phong trào Đồng khởi, bước ngoặt lớn trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ cứu nước, 50 năm phong trào Đồng khởi ở miền Nam Việt Nam những vấn đề lịch sử, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010, viết chung.

3. “Một vài trao đổi khi giảng dạy môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam bằng bài giảng điện tử” trong sách “Nâng cao chất lượng dạy học các môn lý luận chính trị trong trường đại học khối ngành kỹ thuật – Một số vấn đề lý luận và thực tiễn”, NXB Lý luận chính trị, Hà Nội, 2015.

4. Hướng dẫn ôn tập môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, NXB Bách Khoa, Hà Nội, 2016, viết chung

Tham gia hướng dẫn sau đại hoc

 

Các thông tin khác (nếu có)

 

- Là thành viên tham gia đề tài khoa học cấp Nhà nước biên soạn bộ Quốc sử (Lịch sử Việt Nam) do Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì và tổ chức thực hiện (2017-2018).

- Tham gia nghiên cứu khoa học cấp Bộ, cấp Trường và hướng dẫn sinh viên NCKH.