Danh mục cán bộ

TS. Nguyễn Thị Huyền

 

 

Họ và tên

Nguyễn Thị Huyền

Chức danh

 Giảng   viên

Học hàm, học  vị

Tiến sĩ

Địa chỉ nơi làm việc

308, nhà D3,  ĐHBKHN

 

Email :

 huyen_bk2010@yahoo.com.vn

Tel :

CQ: 043.869.2105      DĐ: 091.223.6409

Fax:

 

Các môn giảng dạy

1. Logic học

2. Chủ nghĩa xã hội khoa học

3. Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam

4. Triết học

Hướng nghiên cứu

Sở hữu tư liệu sản xuất ở Việt Nam

Các công trình nghiên cứu tiêu biểu.

-Giáo dục đạo đức cho sinh viên trong nền kinh tế thị trường thông qua hoạt động của Đoàn thanh niên và Hội sinh viên ở trường đại học Bách Khoa Hà Nội. Đề tài NCKH cấp trường năm 2006.

- Xây dựng hệ thống kho tư liệu phim, ảnh, phục vụ giảng dạy, học tập, theo tổng hợp kiến thức liên hệ, vận dụng môn Chủ nghĩa xã hội khoa học. Đề án cấp bộ, chủ nhiệm nhánh số 13, năm 2007.

 -Phát huy vai trò của thanh niên Đại học Bách khoa Hà Nội góp phần xây dựng thủ đô ngày càng giàu đẹp. Đề tài NCKH cấp trường năm 2009.

 -Sự phát triển quan niệm của Đảng Cộng sản Việt Nam về các hình thức sở hữu và nền kinh tế nhiều thành phần. Tạp chí Triết học, số 7(218), tr.60. năm 2009.

 -Vai trò của sở hữu tư nhân và kinh tế tư nhân trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay. Tạp chí Triết học, số 7 (242), tr.65 năm 2011.

 -Vai trò của sở hữu tập thể và kinh tế tập thể ở Việt Nam hiện nay. Tạp chí Triết học, số 7 (254), tr.64, năm 2012.

 -Phát huy năng lực tư duy sáng tạo của sinh viên trong môn Chủ nghĩa xã hội khoa học, Kỷ yếu Hội thảo khoa học trường Đại học Bách khoa Hà Nội, năm 2001.

 -Tổ chức Xêmina môn Chủ nghĩa xã hội khoa học. Kỷ yếu Hội thảo khoa Mác-Lênin trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Năm 2004.

 -Thanh niên ngày nay cần sống đẹp, sống có ích. Kỷ yếu Hội thảo khoa Mác-Lênin trường đại học Bách khoa Hà Nội. Năm 2006.

 - Ứng dụng công nghệ thông tin ào iệc giảng dạy môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin. Kỷ yếu hội thảo trường ĐHBKHN 2010.

- Nhập khẩu công nghệ vào các nước đang phát triển: Trở ngại và nỗ lực tháo gỡ (đồng tác giả). Tạp chí Kinh tế và Chính trị thế giới số tháng 11/2015.

 -  Giảng viên các môn khoa học Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh trước xu thế toàn cầu hóa về giáo dục, Kỷ yếu hội thảo Trường ĐKBKHN, Nhà xuất bản Lý luận Chính trị 2015.

- Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đạo đức Cách mạng, Kỷ yếu hội thảo kỷ niệm 60 năm thành lập trường ĐHBKHN, Nxb Bách Khoa Hà Nội 2016

- Vai trò của sở hữu nhà nước trong tiến trình Việt Nam tham gia Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP). Đề tài NCKH cấp trường 2016.

- Sở hữu nhà nước và doanh nghiệp nhà nước trong tiến trình Việt Nam tham gia Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương. Tạp chí Triết học số 11 (306) 2016

- Chế độ sở hữu toàn dân về đất đai ở Việt Nam hiện nay. Tạp chí Khoa học Xã hội Việt Nam, số 3 (112) 2017.

Các sách đã xuất bản

-Đề cương bài giảng môn Chủ nghĩa xã hội khoa học (dùng cho trường Đại học Bách Khoa Hà Nội) (đồng tác giả). Nhà xuất bản Khoa học Kỹ thuật năm 2005.

 -Đề cương bài giảng môn Chủ nghĩa xã hội khoa học (đồng tác giả), Nhà xuất bản Khoa học Kỹ thuật, năm 2007.

 -Logic học đại cương, Nhà xuất bản Đại học Bách Khoa Hà Nội, năm 2014.

 -Hỏi đáp môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà xuất bản Đại học Bách Khoa Hà Nội, năm 2014.

 

 Tham gia hướng dẫn sau đại hoc

 Tham gia hướng dẫn luận văn thạc sỹ triết học cho học viên cao học của khoa Triết học trường Đại học Sư phạm Hà Nội từ 2016 đến nay.