Danh mục cán bộ

TS. Phạm Nguyên Phương

 
Họ và tên
TS. Phạm Nguyên Phương
Địa chỉ nơi làm việc:
Phòng 308 nhà D3
Email :
phuong.phamnguyen@hust.edu.vn
 
Tel :
 
Fax :
Không có
Các môn giảng dạy:
-          Lịch sử Đảng
-          Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
Hướng nghiên cứu:
- Hồ Chí Minh với nền giáo dục Việt Nam.
- Đường lối giáo dục của Đảng trong kháng chiến 1946-1975
- Đường lối đối ngoại của Đảng năm 1945-1954
 
Các công trình NC đã công bố
 
1. Đề tài khoa học cấp trường: ”Nâng cao chất lượng giảng dạy và học môn Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam trong trường Đại học Bách Khoa Hà Nội“. Năm 2001.
2. Phạm Nguyên Phương (2013), “Chủ tịch Hồ Chí Minh với việc thiết lập nền giáo dục dân tộc, dân chủ ở Việt Nam (1945-1946)”, Tạp chí Lịch sử Đảng (269), tr.43-47
3. Phạm Nguyên Phương (2016), “Đảng lãnh đạo phát triển sự nghiệp giáo dục phổ thông ở miền Bắc, Việt Nam giai đoạn 1954-1965”, Tạp chí Giáo dục Lý luận (247), tr.78-81
4. Phạm Nguyên Phương (2016), “Quan điểm của Đảng về dựa vào dân phát triển giáo dục phổ thông ở miền Bắc thời kỳ 1954-1975”, Tạp chí Lịch sử Đảng (307), tr.43-48
5. Phạm Nguyên Phương (viết chung) (2014), Việt Nam Dân chủ Cộng hòa trong cuộc đấu tranh trên mặt trận ngoại giao ở Giơ ne vơ 1954, HTKH Quốc tế: Từ Điện Biên Phủ đến Hiệp định Geneve: Nhìn từ khía cạnh quốc tế, ĐHQG Hà Nội
6. Phạm Nguyên Phương (viết chung) (2016), Tư tưởng Nhà nước pháp quyền trong lịch sử trung đại Việt Nam (938-1884), HTKH Quốc tế: Nhà nước pháp quyền trong lịch sử Việt Nam, ĐHQG Hà Nội.
7. Phạm Nguyên Phương (2017), Chuyên đề Đại hội VII và những định hướng chính sách cho kinh tế tư nhân ra đời và phát triển (1991-1993)), Đề tài NCKH và Công nghệ cấp ĐHQG; Mã số QG.16.40: Phát triển thành phần kinh tế tư nhân ở VN (1999-2014): từ chính sách đến thực tiễn
8.Phạm Nguyên Phương (2017), Đảng lãnh đạo giáo dục phổ thông ở miền Bắc (1965-1975) – ý nghĩa đối với công cuộc đổi mới giáo dục ở Việt Nam hiện nay, T 2017 PC – 140, Đề tài NCKH cấp Trường ĐHBK, thực hiện trong 2 năm 2017-2018
9. Phạm Nguyên Phương (tham gia) (2006), Nhóm 5 trong đề án khoa học cấp Bộ về: Đổi mới phương pháp dạy và học các môn khoa học Mác-Lênin & Tư tưởng Hồ Chí Minh trong khối các trường kĩ thuật theo hướng lấy người học làm trung tâm và sử dụng phương tiện hiện đại trong dạy học (2005-2006)
10. Phạm Nguyên Phương   (2018),  Xây dựng chương trình giáo dục phổ thông Miền Bắc giai đoạn 1965-1975 và ý nghĩa đối với hiện nay, Tạp chí Lịch sử Đảng Số 333(8/2018)
Các sách đã xuất bản
Phạm Nguyên Phương (tham gia) (2004), Đề cương bài giảng môn Lịch sử Đảng cộng sản Việt nam (dành cho sinh viên trường Đại học Bách khoa Hà Nội), NXB Bách khoa Hà Nội.
Học viên cao học đang hướng dẫn
       Không có
Nghiên cứu sinh đang hướng dẫn
       Không có.
Các thông tin khác (nếu có)
       Không có.