Danh mục cán bộ

Ths. Lê Thị Lan

 

 

Họ và tên

Full Name

Ths Lê Thị Lan

Msc. Le Thi Lan

 

Địa chỉ nơi làm việc:

Office:

Phòng 308 nhà D3

Room 308, Building D3

Email :

Lan.lethi@hust.edu.vn, lethilan@gmail.com

Tel :

0916563355

Fax :

 

Các môn giảng dạy:

 

 

Teaching majors

-  Môn học 1. Lịch sử Đảng CSVN

-  Môn học 2. Đường lối CM của Đảng CSVN

-  Môn học 3. Chính trị

- Subject 1. History of Vietnamese Communist Party

- Subject 2. Revolutionary Strategy of Vietnamese Communist Party

- Subject3. Politics

Hướng nghiên cứu:

 

Research subject

Những tác động tới sinh viên trong việc thực hiện đào tạo Tín chỉ ở Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.

Affection to students in carrying out credits training in Hanoi University of Science and Technology

Các công trình NC đã công bố

 

 

Published research

Những tác động tới sinh viên trong việc thực hiện đào tạo Tín chỉ ở Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. (Đề tài NCKH cấp cơ sở năm 2011)

Affection to students in carrying out credits training in Hanoi University of Science and Technology (2011)

Các sách đã xuất bản

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Published books

- Nâng cao hiệu quả dạy và học môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam. NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 2002

- Bài giảng môn Chính trị (chủ biên). Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, năm 2011.

- Bài giảng môn Pháp luật (chủ biên). Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, năm 2012

- Giáo trình Chính trị (Dùng cho sinh viên trường Cao đẳng nghề Bách khoa Hà Nội). (Chủ biên) Nhà xuất bản Bách khoa, quý 3/2016

 

Giáo trình Pháp luật ( Dùng cho sinh viên trường Cao đẳng nghề Bách khoa Hà Nội) (chủ biên) Nhà xuất bản Bách khoa. quý 3/2016

 

- Improving efficency of teaching and learning History of Vietnamese Communist Party. National Politics Publisher, Hanoi, 2002

- Textbook of Politics (Chief Author). Vietnam Education Publisher, 2011

- Textbook of Law (Chief Author). Vietnam Education Publisher, 2012

Học viên cao học đang hướng dẫn

Graduate students (Master’s level)

Không có

 

 

 

None

Nghiên cứu sinh đang hướng dẫn

Graduate students (Doctor’s level)

Không có

 

 

 

None

Các thông tin khác (nếu có)

Other information

Không có

 

 

None