Các môn học

 

Bộ môn thực hiện việc giảng dạy môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam cho sinh viên hệ Đại học và Cao đẳng trong toàn trường.

Có cán bộ giảng dạy tham gia dạy Triết học cho học viên cao học