Các hướng nghiên cứu

 

 

Hướng nghiên cứu chính của bộ môn là nghiên cứu về môn Đường lối cách mạng của ĐCS Việt Nam do bộ môn đảm nhiệm.