Danh sách các đề tài nghiên cứu

Đề án cấp Bộ về đổi mới giảng dạy và học tập các môn học (Năm 2004-2006):

- Triết học

- Kinh tế chính trị

- Chủ nghĩa xã hội khoa học