Bộ môn ba

 

BỘ MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

STT
Họ và tên
Chức vụ
Học vị
Điện thoại
1
 
Phó trưởng khoa
Trưởng bộ môn
 
Thạc sĩ
 
2
Hà Thị Dáng HươngPhó bộ mônThạc sĩ
 
3
CB Giảng dạyThạc sĩ
 
4
Hoàng Ánh Đông
CB Giảng dạy
Cử nhân
 
5
Phạm Thị Mai Duyên
CB Giảng dạy
Thạc sĩ
 
6
Nguyễn Quang Trường
CB Giảng dạy
Thạc sĩ
 
7
Nguyễn Thị Thu HàCB Giảng dạyThạc sĩ