Bộ môn hai
Bộ môn thực hiện việc giảng dạy môn học mới đó là: Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam cho sinh viên trong Trường các hệ Đại học, Cao đẳng, Tại chức.
 
Ngoài ra, bộ môn vẫn tiếp tục giảng dạy môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam.

 

 

DANH SÁCH CÁN BỘ
BỘ MÔN ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

STT
Họ và tên
Chức vụ
Học vị
Điện thoại
1Phạm Nguyên PhươngTrưởng Bộ mônTiến sĩ 
2CB Giảng dạy
Thạc sĩ
 
3
Lê Thị LanPhó Bộ môn
Thạc sĩ
 
4
CB Giảng dạy
Tiến sĩ
 
5
CB. Giảng dạy
Tiến sĩ
 
6
CB. Giảng dạy
Thạc sĩ