Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin

BỘ MÔN NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN

STT
Họ và tên
Chức vụ
Học vị
Điện thoại
1
Đinh Thanh XuânTrưởng khoaPGS. Tiến sĩ
 
2
Mai Thị Thanh
CB. Giảng dạyTiên sĩ, GVC
 
3
Trần Việt Thắng
Trưởng bộ môn
Tiến sĩ
 
4
Hoàng Thị HạnhCB. Giảng dạyTiến sĩ
 
5
CB. Giảng dạy
Thạc sĩ
 
6
Ngô Quế Lân
CB. Giảng dạy
Thạc sĩ
 
7
Vũ Thị Mai Lương
CB Giảng dạyThạc sĩ
 
8
Trịnh Huy Hồng
CB giảng dạy
Thạc sĩ
 
Nguyễn Phương DungCB Giảng dạyThạc sĩ