Đề cương môn học

- Môn Tư tưởng Hồ Chí Minh

- Môn Đường lối cách mạng của ĐCS Việt Nam

- Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin