Danh mục cán bộ

TS. Trần Việt Thắng

TS. TrầnViệtThắng

 

Họ và tên 

TRẦN VIỆT THẮNG

Chức danh

TrưởngBộmôn

Học hàm, học vị

TS.GVC. Triết học

Địa chỉ nơi làm việc:

P309 – D3 - Đại Học Bách Khoa Hà Nội

Email :

thang.tranviet@hust.edu.vn

Tel :

CQ:  04 3692105          

Các môn giảng dạy: 

Triết học Mác – Lênin

Lịch sử Triết học

Lôgic học

Những NLCBCCN Mác – Lênin

Hướng nghiên cứu:

Lịch sử tư tưởng Việt Nam; Nhà nước pháp quyền; …

Các công trình nghiên cứu tiêu biểu

 

 

 

 

 

I.ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP BỘ

Tham gia đề án cấpBộ, ĐA2005 - 8667: Đổi mới phương pháp giảng dạy, học tập các môn khoa học Mác Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh ở các trường Đại học, cao đẳng khối ngành kỹ thuật theo hướng lấy người học làm trung tâm và sử dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy, năm 2005.

II. ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ

1. TrầnViệtThắng, Chủ nhiệm đề tài Tư tưởng giáo dục của Nho giáo và sự ảnh hưởng của nó đối với nền giáo dục Việt Nam hiện nay”. Mã số T2008 - 85, năm 2008.

2. Trần Việt Thắng, Chủ nhiệm đề tài: Một số giải pháp nhằm phát huy năng lực tự học của sinh viên Đại học Bách Khoa Hà Nội trong điều kiện học tín chỉ hiện nay. Mã số T2011- 158, năm 2011.

3Trần Việt Thắng, Chủ nhiệm đề tài: “Tìm hiểu pháp luật thời Lê sơ – giá trị và ý nghĩa của nó trong công tác giáo dục ý thức pháp luật cho sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội”. Mã số T2014 - 136, năm 2014.

II. TẠP CHÍ QUỐC GIA VÀ KỶ YẾU HỘI THẢO

1. Trần Việt Thắng (2011), “Vài nét về tiến trình phát triển văn hóa Việt Nam” Tập san Khoa học & Giáo Dục, số 7, tr. 98 - 104

2. Trần Việt Thắng (2012), “Quá trình du nhập và phát triển của Nho giáo Việt Nam từ thời Bắc thuộc đến triều Lý”, Tạp chí Triết học, số 9 (256), tr 71 - 79.

3. Nguyễn Thanh Bình - Trần Việt Thắng (2013), “Phật giáo Việt Nam trong lịch sử và hiện nay -  một góc nhìn”, Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế: Tôn giáo trong xã hội Việt Nam hiện nay, Nxb Tôn giáo, Hà Nội, tr 197 - 207.

4. Trần Việt Thắng (2014), “Vai trò của Nho giáo trong lĩnh vực giáo dục khoa cử và đào tạo nhân tài dưới thời Lê Thánh Tông”, Tạp chí Nhân lực khoa học xã hội, số 7 (14), tr 24 – 31.

5. Trần Việt Thắng (2014), “Tư tưởng tái độc tôn Nho giáo dưới triều Nguyễn (Giai đoạn nửa đầu thế kỷ XIX)”, Tạp chí Triết học, số 9 (280), tr 75 – 80.

6. Trần Việt Thắng (2015), “Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả giảng dạy các môn lý luận chính trị theo hướng gắn lý luận với thực tiễn”, Kỷ yếu hội thảo: Nâng cao chất lượng giảng dạy các môn học lý luận chính trị trong các trường đại học không chuyên ngành Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, NXB Lý luận Chính trị, Hà Nội, tr 193 – 201.

7. Trần Việt Thắng (2016),“Vai trò của Nho giáo trong việc tổ chức và xây dựng  bộ máy nhà nước phong kiến trung ương tập quyền thời Lê sơ”,Kỷ yếu hội thảo khoa học kỷ niệm 60 năm thành lập trường Đại học Bách khoa Hà Nội: Nghiên cứu và giảng dạy các môn Lý luận Chính trị” NXB Bách khoa Hà Nội, tr 140 -147.

8. Trần Việt Thắng: “Sự thống nhất giữa chức năng giai cấp và chức năng xã hội của Nhà nước cộng hòa XHCNVN”, Tạp chí Quản lý nhà nước, Số 9/2017.

9. Trần Việt Thắng: “Khoa học xã hội nhân văn trong bối cảnh toàn cầu hóa”, Tạp chí Nhân lực khoa học xã hội, Số 6/2018.

10. Trần Việt Thắng: “Tìm hiểu một số mâu thuẫn trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam hiện nay”, Tạp chí Giáo dục và Xã hội, Số 90(151) tháng 9/2018

Các sách đã xuất bản

 

 

 

1. TriếthọcMác – Lênin:Bàigiảngchosinhviên”, NXB KhoahọcvàKỹthuật, HàNội, Năm 2005.

2. TriếthọcMác – Lênin :Bàigiảngchosinhviên, NXB KhoahọcvàKỹthuật, HàNội, Năm 2008.  

 

3. TS. Mai ThịThanh (ch.b.), TS. ĐinhThanhXuân, TS.TrầnViệtThắng, TS. HoàngThịHạnh, TS. NguyễnXuânTrung, Ths. LêVănKiện, “HướngdẫnôntậpmônnhữngnguyênlýcơbảncủachủnghĩaMác - Lênin (Họcphần I)”, NXB BáchkhoaHàNội, Năm 2015.

Tham gia hướng dẫn sau đại hoc

 

 

Các thông tin khác (nếu có)