Danh mục cán bộ

Ths. Nguyễn Thị Ánh Nga

 
Họ và tên
GV. THS  Nguyễn Thị Ánh Nga
 
Địa chỉ nơi làm việc:
29B lô 9 Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội.
Email :
 
 
Tel :
+ 3 8 69 21 05
Fax :
Không có
Các môn giảng dạy:
-          Những Nguyên Lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin học phần 2.
Hướng nghiên cứu:
Không có
Các công trình NC đã công bố
 
  1. ThS. Nguyễn Ánh Nga, Đề tài cấp trường năm 2007: Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa ở Việt Nam.
Các sách đã xuất bản
 
Đề cương bài giảng môn Kinh tế chính trị Mác - Lênin, NXB Khoa học kỹ thuật năm 2007, Thành viên
Học viên cao học đang hướng dẫn
Không có
Nghiên cứu sinh đang hướng dẫn
1.                           Không có.
Các thông tin khác (nếu có)
1.               Không có.