Danh mục cán bộ

Ths. Lê Văn Kiện

 

 

Họ và tên

ThS. Lê Văn Kiện

 

Địa chỉ nơi làm việc:

Phòng 309 nhà D3, Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội

Email :

kien.levan@hust.edu.vn

Tel :

0912666006

Fax :

 

Các môn giảng dạy:

-         Môn học 1: Logic học

-         Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin

Hướng nghiên cứu:

-         Vai trò của logic toán trong nhận thức khoa học

Các công trình NC đã công bố

- Vai trò của logic mệnh đề trong nhận thức khoa học.

 

Lê Văn Kiện, Chủ nhiệm đề tài “Vai trò của Logic mệnh đề trong nhận thức khoa học”. Mã số T2010 – 230, năm 2010.

 

- Logic toán và vai trò của nó trong nhận thức khoa học – Luận văn thạc sĩ mã số 602280 – năm 2008.

 

- Lê Văn Kiện (2016), “Xây dựng nông thôn mới gắn với xóa đói giảm nghèo”, Tạp chí Nông thôn mới số 420 + 421 – Kỳ 2+3 tháng 6/2016, tr 26-27.

- Lê Văn Kiện (2016), “  Một số quan điểm cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin về tôn giáo”, Tạp chí Giáo dục lý luận, Số 248/ tháng 7/ 2016, tr 26 – 28.

- Lê Văn Kiện (2016), “Công tác cán bộ hợp tác xã : Cần đổi mới và ưu đãi về chính sách”, Tạp chí Nông thôn mới số 429 – kỳ 2 tháng 9/2016, tr 32 – 33.


Các sách đã xuất bản

1. Giáo trình môn Triết học – khoa Lý luận chính trị - Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2008 (Đồng tác giả)

     2.Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Khoa Mác – Lênin, Bộ môn Triết học “Triết học Mác – Lênin: Bài giảng cho sinh viên”, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội, Năm 2005.

      3. TS. Mai Thị Thanh (ch.b.), TS. Đinh Thanh Xuân, TS.Trần Việt Thắng, TS. Hoàng Thị Hạnh, TS. Nguyễn Xuân Trung, Ths. Lê Văn Kiện, “Hướng dẫn ôn tập môn những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin (Học phần I)”, NXB Bách khoa Hà Nội, Năm 2015.

Học viên cao học đang hướng dẫn

 

Nghiên cứu sinh đang hướng dẫn

 

Các thông tin khác (nếu có)