Danh mục cán bộ

TS. Mai Thị Thanh

 

   

   

 

Họ và tên

Mai Thi Thanh

Chức danh

Giảng viên

Học hàm, học vị

Giảng viên chính. Tiến sĩ

Địa chỉ nơi làm việc:

D3- 311.Trường ĐHBKHN

Email :

thanh.maithi@hust.edu.vn

Tel :

CQ: 04. 38692105                          DĐ:0912967967

Các môn giảng dạy:

Triết học, lich sử triết học

Hướng nghiên cứu:

Nghiên cứu và  hướng dẫn luận văn, luận án xung quanh các mảng vấn đề:  lý luận nhận thức; Văn hóa ; Nhà nước.

Các công trình nghiên cứu tiêu biểu

 

 

 

 

 

-Một số công trình khoa học

1. Phát huy vai trò chủ thể nhận thức của sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội trong học tập các môn triết học Mac-Lênin hiện nay.

Mã số: T 2005-57

2. Giải pháp nâng cao vai trò chủ thể nhận thức trong học tập các môn lý luận chính trị của sinh viên Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.  

Mã số: T 2014-134


-Một số tên các bài báo, bài hội thảotiêu biểu nhất :

1.      ThS. Mai Thị Thanh, Nhận thức và vận dụng tư tưởng nhà nước pháp quyền trong đổi mới nhà nước ở nước ta hiện nay. Tạp chí Giáo dục lý luận,  số 4-2007.

2.      ThS. Mai Thị Thanh, Tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước pháp quyền. Tạp chí Giáo dục lý luận, số 9 – 2009.

3.      ThS Mai Thị Thanh. Chức năng nhà nước dưới tác động của toàn cầu hoá, Tạp chí Giáo dục lý luận, số 3/2010.

 4.  ThS Mai Thị Thanh. Mối quan hệ giữa nội dung và hình thức thực hiện quyền lực nhà nước với việc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, Tạp chí Triết học số 10/2010.

 5.  Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế  về “ Nhà nước pháp quyền một số vấn đề lý luận và thực tiễn ”NXB Đại Học Quốc Gia Hà Nội12/2012 có bài.” Xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam – Những vấn đề đặt ra”

6.Tính đặc thù trong xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam- tạp chí Triết học số 3(250)/ 3-2012.

 7.  “Xã hội công dân và vai trò của nó đối với nhà nước”. Tạp chí giáo dục lý luận 208/ 2/2014

8.   Một số mâu thuẫn trong quá trình xây dựng và hoàn thiện quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

Tạp chí Triết học Số 2-2015

9. Một số giải pháp cơ bản nhằm nâng cao vai trò nhận thức trong học tập các môn lý luận chính trị của sinh viên trường Đại học Bách khoa Hà Nội

Kỷ yếu hội thảo: Nâng cao chất lượng giảng dạy các môn học lý luận chính trị trong các trường đại học không chuyên ngành Mác-Lênin,Tư tưởng Hồ Chí Minh-Nxb Lý luận Chính trị”

10. Về bản sắc văn hóa dân tộc trong thời kỳ hội nhập quốc tế

Tạp chí Thông tin khoa học Chính trị-Hành chính 2011

11. Công tác kiểm tra, đánh giá kết quả học tập các môn Lý luận Chính trị đối với sinh viên trường Đại học Bách khoa Hà Nội. “Kỷ yếu hội thảo khoa học kỷ niệm 60 năm thành lập trường Đại học Bách khoa Hà Nội Nghiên cứu và giảng dạy các môn Lý luận Chính trị”

12. Công tác xây dựng Đảng trong giai đoạn cách mạng mới theo tinh thần Đại hội XII. “Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quốc gia: Quán triệt văn kiện đại hội XII Đảng cộng sản Việt Nam vào giảng dạy các môn Lý luận Chính trị tại các trường Đại học” 9/2016

Các sách đã xuất bản

 

 1. Triết học Mác-Lênin: Bài giảng cho sinh viên, NXB Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội, 2005

2. Hình thức nhà nước và vấn đề xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, NXB Chính trị Quốc gia 2012 (Chủ biên)

3. Hướng dẫn ôn tập Nhưng nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin ( Học phần I) (Chủ biên)

Tham gia hướng dẫn sau đại hoc

 

-Tham gia hướng dẫn cho hoc viên cao học tại Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

- Tham gia hướng dẫn cho học viên cao học tại Trường ĐH Quốc gia Hà Nội

Các thông tin khác (nếu có)