Danh mục cán bộ

TS. Đinh Thanh Xuân

http://dpt.hust.edu.vn/image/image_gallery?uuid=1bf676a8-4602-4e49-9588-4d26c28e10ea&groupId=54000&t=1303899936652

 

 

 

 

Họ và tên

Đinh Thanh Xuân

Chức danh

Trưởng khoa

Học hàm, học vị

PGS.TS. Triết học

Địa chỉ nơi làm việc

Khoa Lý luận chính trị trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội

Email

Xuan.dinhthanh@hust.edu.vn

Tel

CQ:  04 3692105          

Các môn giảng dạy

- Triết học Mác – Lênin

- Lôgich học

- Đạo đức học

- Những NLCBCCN Mác – Lênin

Hướng nghiên cứu

-  Lịch sử triết học; Lịch sử triết học Hi Lạp cổ đại

- Tư tưởng biện chứng

Các công trình nghiên cứu tiêu biểu

 

 

 

 

 

Đề tài nghiên cứu khoa học

1) Chủ trì đề tài: “Vận dụng phép biện chứng Hy Lạp cổ đại vào việc giảng dạy phép biện chứng mác xít cho sinh viên Đại học Bách Khoa Hà Nội”, mã số: T2005 -56.

2) Chủ trì đề tài: Đổi mới phương pháp giảng dạy môn Những Nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác Lênin nhằm nâng cao năng lực tư duy biện chứng cho sinh viên Đại học Bách Khoa Hà Nội hiện nay”, mã số: T2012-220.

3) Tham gia đề án cấp Bộ 8667: Đổi mới phương pháp giảng dạy, học tập các môn khoa học Mác Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh ở các trường Đại học, cao đẳng khối ngành kỹ thuật theo hướng lấy người học làm trung tâm và sử dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy”.

4) Tham gia đề tài khoa học cấp Bộ: “Đạo đức và giáo dục đạo đức cho sinh viên khối các trường đại học, cao đẳng kỹ thuật trong giai đoạn hiện nay trên địa bàn Hà Nội”, mã số: B2007 -01-14.

Bài báo đăng trên các tạp chí chuyên ngành

1) Biện chứng khái niệm trong triết học Platon, Tạp chí Triết học, số 10, 2003, tr.56-62.

2) Về các loại hình của phép biện chứng Hy Lạp cổ đại, Tạp chí Triết học, số 10, 2004, tr.56-62.

3) Về nguồn gốc xuất phát của những tư tưởng biện chứng trong triết học Hy lạp cổ đại, Tạp chí Triết học, số 7, 2004, tr.44 - 51.

4) Thần thoại Hy Lạp với sự hình thành những tư tưởng biện chứng trong triết học Hy Lạp cổ đại, Tạp chí Khoa học xã hội, (số 10), 2010, tr.37- 42.  

5) Tư tưởng biện chứng về quá trình nhận thức trong triết học Arixtốt, Tạp chí Khoa học (số 2), 2010, tr.143 -149.

6) Quan niệm về vận động của các nhà triết học Hy Lạp cổ đại, Tạp chí Triết học, số 6, 2014. tr.56-62.

7) Tư tưởng về tính thống nhất vật chất của thế giới của các nhà triết tự nhiên Hy Lạp cổ đại, Tạp chí Triết học, số 6 (2015), tr.45-52.

8) Giảng dạy các môn Lý luận chính trị trong các trường đại học hiện nay, Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam, số 12 (2015), tr.94 -101.

9) Vai trò quyết định của giảng viên trong tạo hứng thú học tập các môn lý luận chính trị cho sinh viên hiện nay, Tạp chí Giáo dục lý luận, số 234 (2016), tr.108 -110 và 116.

10) Quan niệm của Êpiquya về nguyên tử, Tạp chí Triết học, số 2, 2016.

 Bài báo tham gia Hội thảo khoa học

1)“Tìm hiểu tư tưởng “Quốc gia lý tưởng” của Platon “Hội nghị khoa học lần thứ 20 – Phân ban khoa học xã hội nhân văn, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, tr.99 – 101. Năm 2006.

2)“Vài suy tư về quan niệm “Quốc gia lý tưởng” của Platon qua tác phẩm Cộng hoà trong xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam hiện nay”, Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế “Nhà nước pháp quyền – một số vấn đề lý luận và thực tiễn”, 2012.

3)“Đạo lý uống nước nhớ nguồn trong Phật giáo” Kỷ yếu Hội thảo khoa học: Đạo làm người trong văn hóa Việt Nam, Đại học Sư phạm Hà Nội, 2014.

4)“Triết lý tôn quý tự nhiên trong ca dao tục ngữ Việt Nam”, Kỷ yếu Hội thảo khoa học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội: “Triết lý nhân sinh trong văn hoá Việt Nam”, 2016.

5)“Yêu cầu khi sử dụng phương pháp thuyết trình trong giảng dạy phần triết học Mác Lê nin nhằm tạo hứng thú học tập cho sinh viên”, Kỷ yếu Hội thảo khoa học kỷ niệm 60 năm thành lập trường Đại học Bách khoa Hà Nội, 2016.

Các sách đã xuất bản

 

 

 

1)Chủ biên: Tư tưởng biện chứng trong triết học Hy Lạp cổ đại, Nhà xuất bản chính trị quốc gia, năm 2013.

2)Tham gia: Bài giảng môn Triết học Mác Lênin, Nhà xuất bản Khoa học và kỹ thuật, 2005.

3)Tham gia: Hướng dẫn ôn tập môn Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác Lê nin, Nhà xuất bản Bách khoa Hà Nội, 2015

Tham gia hướng dẫn sau đại hoc

 Tham gia hướng dẫn sau đại học cho các cơ sở đào tạo chuyên ngành như: Đại học khoa học xã hội và nhân văn, Đại học quốc gia Hà Nội, Đại học Sư phạm Hà Nội, ...

 

Các thông tin khác

(nếu có)