Danh mục cán bộ

PGS. TS. Trần Thị Lan Hương

 

 

   

   

 

Họ và tên

TRẦN THỊ LAN HƯƠNG

 

Chức danh

 

 

Học hàm, học vị

Phó giáo sư, Tiến sỹ

 

Địa chỉ nơi làm việc:

P309 nhà D3

 

Email :

Huong.tranthilan@hust.edu.vn

 

Tel :

CQ: 04 38692105     DĐ: 01658 515 255

 

Các môn giảng dạy:

- Kinh tế chính trị, Kinh tế chính trị hiện đại, Kinh tế học đại cương, Lịch sử các học thuyết kinh tế, Kinh tế vi mô, Kinh tế vĩ mô.

- Tư tưởng Hồ Chí Minh

 

 

Hướng nghiên cứu:

- Kinh tế chính trị hiện đại

- Kinh tế thị trường định hướng XHCN ở VN

- Các nghiên cứu về DNNN

 

Các công trình nghiên cứu tiêu biểu

 

 

 

 

 

1. Đề tài:

- Chủ nhiệm, T2002-63, Đổi mới phương pháp giảng dạy môn KTCT ở trường ĐHBK HN, năm 2002.

- Chủ nhiệm, T2006 - 73, Lợi nhuận và vai trò của nó trong quản lý các DNNN, năm 2006.

- Chủ nhiệm, B2010-01-401, Mô hình tập đoàn kinh tế trong nền Kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam, năm 2011.

- Tham gia và chủ nhiệm nhánh 1, ĐA2005-8667, Đổi mới phương pháp dạy học các môn khoa học MLN, tư tưởng Hồ Chí Minh theo hướng lấy người học làm trung tâm, năm 2005.

- Tham gia và chủ trì bảo vệ, B2007-01-141, Giáo dục đạo đức cho sinh viên khối ngành kỹ thuật trên địa bàn Hà Nội, năm 2007.

- Tham gia, QH 2010 - 38, Vai trò của Quốc hội trong việc giám sát hoạt động của các Tập đoàn kinh tế có sử dụng vốn Ngân sách Nhà nước, năm 2010.

 -Tham gia, Đề xuất chế độ chính sách quản lý Viện nghiên cứu thuộc TCTy 90-91, năm 2002.

- Tham gia, Mô hình công nghiệp địa phương, năm 2003.

- Chủ nhiệm, Nghiên cứu phát triển công nghiệp hỗ trợ ở Việt nam đến năm 2020, năm 2015. Đăng ký mới

2. Bài báo:

Viết hơn 30 bài báo đăng các tạp chí chuyên ngành kinh tế:

1. Tháng 7/1998, số 14 (156), Thông tin Tài chính, Bài viết: “Thỏa thuận giữa Nga và IMF động lực mới cho nền kinh tế Nga”. 

2. Tháng 10/2001, Bài viết: “Mô hình phát triển công nghiệp địa phương”. Tuyển tập công trình khoa học kỷ niệm 45 năm thành lập trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

3. Tháng 4/2003, số 7 (268), Thông tin Tài chính, Bài viết: “Mặt trái các luồng vốn nước ngoài vào các nền kinh tế mới nổi”.

4. Tháng 10/2006, Bài viết: “Vận dụng Tư tưởng Hồ Chí Minh vào xây dựng và phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam”. Tuyển tập các bài báo khoa học 10/2006 GPXB 547/CXB/05-68/BKHN.

5. Tháng 12/2008, Tạp chí Công sản Điện tử,  “10 năm lưu hành đồng Euro”.

6. Tháng 6/2008,  Tạp chí Tài chính, ISSN - 005 - 56, Bài viết: “Lạm phát tại các nền kinh tế mới nổi: Bài toán khó tìm lời giải”.

7. Tháng 8/2010, số 15, Tạp chí Ngân hàng, ISSN - 0866 - 7462, bài viết: “Mô hinh tập đoàn kinh tế, bài học qua thời gian thí điểm”.

8. Tháng 11/2010, số 11 (553), Tạp chí Tài chính, số ISSN - 005 - 56, Bài viết: “Kinh tế - Tài chính thế giới năm 2010: Điểm những nét nổi bật”.

9. Tháng 1/2011,  Số 163, Tạp chí Kinh tế và Phát triển, ISSN 1859-0012, Bài viết:  “Tìm hiểu kinh nghiệm của Trung quốc trong phát triển đặc khu kinh tế”.

10. Tháng 6/2012, Số 06(82), Tạp chí nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông. ISSN 1859 - 0519, Bài viết: “Chính sách phát triển công nghiệp hỗ trợ của các nước Đông Á và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam”.

11. Tháng 9/2013, Kỷ yếu hội thảo “Các học thuyết kinh tế và khả năng ứng dụng vào Việt nam”, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân, năm 2013, GPXB số 1199-2013/CXB/01-75/ĐHKTQD. Bài viết: “Một số lý thuyết về Kinh tế thị trường và công cụ điều tiết vĩ mô của Nhà nước trong nền kinh tế thị trường”.

12. Tháng 1+2/2014, số (90), Tạp chí Hỗ trợ phát triển, ISSN 0866-7799, Bài viết: “Điểm nhấn bức tranh kinh tế năm 2013”.

 

 

 

T2002 - 63

 

Chủ nhiệm

Các sách đã xuất bản

 

 

 

1. Chủ biên và viết 02 chương “Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh”, NXB Văn học, năm 2007.

2. Chủ biên một mình “Kinh tế chính trị Mác-Lênin”, NXB Lao động - Xã hội, năm 2008.

3. Chủ biện một mình sách “Kinh tế học đại cương”, NXB Giáo dục Việt Nam, năm 2009.

4. Tái bản lần thứ nhất sách “Kinh tế học đại cương”, NXB Giáo dục Việt Nam, năm 2011.

5. Tham gia 01 chương, sách tham khảo “Mô hình Tập đoàn Kinh tế: Hoàn thiện để phát triển”, NXB Giao thông Vận tải, năm 2009.

6. Tham gia viết 03 chương “Kinh tế chính trị Mác - Lênin, NXB Khoa học kỹ thuật, năm 2005, tái bản lần thứ nhất năm 2008. 

 

 

Tham gia hướng dẫn sau đại hoc

 

 

- Đã HD 05 HVCH, bảo vệ thành công LVThS

- HD2 NCS Đỗ Thu Hằng, Học viện KHXH, 2013-2016

- HD2 NCS Trần Thế Tuân, Học viện KHXH, 2014-2017

- HD1 NCS. Phạm Thanh Tâm, HVKHXH 2014-2017

 

Các thông tin khác (nếu có)

 

Không