Danh mục cán bộ

ThS. Ngô Quế Lân

 

 

   

   

 

Họ và tên

Ngô Quế Lân

Chức danh

Giảng viên

Học hàm, học vị

Thạc sỹ.GVC

Địa chỉ nơi làm việc:

P.309, nhà D3, trường ĐH Bách Khoa HN

Email :

lan.ngoque@hust.edu.vn

Tel :

CQ: (04) 38692105            DĐ: 0913583969

Các môn giảng dạy:

- Những nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin

- Kinh tế chính trị

Hướng nghiên cứu:

- Sử dụng Học thuyết kinh tế Mác để phân tích các xu thế vận động của CNTB hiện đại

- Phương hướng xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường tại Việt Nam trong tiến trình hội nhập

Các công trình nghiên cứu tiêu biểu

 

 

 

 

 

- Đề tài NCKH cấp trường năm 2005, mã số T2005-84 “Một số giải pháp thúc đẩy sự phát triển thương mại điện tử ở Việt Nam đến năm 2010 và ứng dụng giảng dạy cho sinh viên Bách Khoa”

- Đề tài NCKH cấp trường năm 2006, mã số T2006-17 “Xây dựng thương hiệu Bách Khoa trên cơ sở phát huy truyền thống, văn hóa ĐH Bách Khoa HN 50 năm”

- Đề tài NCKH cấp trường năm 2009, mã số T2009-149 “Biện pháp thúc đẩy sản xuất và kinh doanh hàng hóa phần mềm tại Việt Nam trong tiến trình CNH-HĐH đến năm 2020”

Các sách đã xuất bản

 

 

 

 

Tham gia hướng dẫn sau đại hoc

 

Các thông tin khác (nếu có)