Danh mục cán bộ

TS. Hoàng Thị Hạnh

 
  

 

Họ và tên

HOÀNG THỊ HẠNH

Chức danh

GVC

Học hàm, học vị

TS. Triết học

Địa chỉ nơi làm việc:

Khoa Lý luận chính trị trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội

Email :

hanh.hoangthi@hust.vn

Tel :

CQ:  04 3692105           DĐ: 0912 176 470

Các môn giảng dạy:

Các môn lý luận chính trị: Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin, Triết học, Lịch sử triết học, Logic học…

 

Hướng nghiên cứu:

Lịch sử triết học,CNDVBC&CNDVLS,  Nhà nước pháp quyền…

Các công trình nghiên cứu tiêu biểu

 

 

 

 

 

Đề tài khoa học cấp trường

1. Chủ nhiệm đề tài “Học thuyết phạm trù trong triết học Mác-Lênin và vận dụng học thuyết đó vào việc giảng dạy môn Triết học ở Đại học Bách Khoa Hà Nội”. Mã số T2004-17,  năm 2004.

2. Chủ nhiệm đề tài “Một số giải pháp góp phần nâng cao phương pháp xây dựng câu hỏi trắc nghiệm môn Triết học Mác-Lênin”. Mã số 2008-84, năm 2008.

Đề tài khoa học cấp Bộ

1. Tham gia đề tài “Vận dụng công nghệ thông tin vào việc giảng dạy các môn khoa học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh”. Mã số B2004-28-119.

Các bài báo

1. “Bản chất của nhận thức và vai trò của nó trong việc sáng tạo khái niệm, phạm trù”, Tạp chí Triết học, số 9 (160)/2004.

2. “Hạt nhân hợp lý của phép biện chứng Hêghen trong “Tư bản” của Mác”, In trong Triết học cổ điển Đức: Những vấn đề nhận thức luận và đạo đức học, Nxb chính trị quốc gia, tr. 170.

3. “Quan niệm Mác-Lênin về quyền lực chính trị của nhà nước”. Thông tin Chính trị học, số 4 (35)/2007.

4. “Tư tưởng về nhà nước pháp quyền trong lịch sử triết học trước Mác”. Tạp chí Khoa học xã hội, số 11 (311)/2008.

5. Religion in Social Life and Building of Socialist of Rule of Law State in Vietnam”, Religious Studies Review, Volume 3, Number 3&4, December 2009.

6. “Góp phần tìm hiểu mối quan hệ giữa đạo đức và pháp luật”, Tạp chí Thông tin khoa học xã hội, số 7/2009.

7. “Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế”, Tạp chí Triết học, số 9(232)/2010.

8. “Mối quan hệ giữa pháp luật với các bộ phận cấu thành khác của văn hóa”, Tạp chí Lý luận chính trị và truyền thông, số tháng 3/2011.

9. “Về đặc thù văn hóa trong việc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, Tạp chí Thông tin khoa học xã hội, số 12 (347)/2011.

10. “Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong điều kiện đặc thù kinh tế Việt Nam”, Tạp chí Triết học, số 12 (247)/2011.

11. “Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong điều kiện một nền chính trị nhất nguyên”, Tạp chí Lý luận chính trị và truyền thông, số 9/2012.

12. “Industrialization and Modernization with the Construction of the Law-governed Socialist State of Vietnam”, Vietnam Social Sciences, Number 1 (153)/2013.

13) Nguyễn Thị Thọ, Hoàng Thị Hạnh, "Piety in Tradisional Culturer and Its Aspects in Vietnam Today", Mediterranean Journal of Social Sciences, MCSER Publishing, Rome-Italy.
ISSN 2039-9340 (print)
ISSN 2039 - 2117 (online) 2016.

 

 

Các sách đã xuất bản

 

 

 

1.     Triết học Mác-Lênin-bài giảng cho sinh viên, Nxb. Khoa học xã hội, năm 2008 (nhiều tác giả)

2.     Học thuyết phạm trù trong triết học Mác-Lenin, Nxb. Chính trị Quốc gia, 2009, (Lê Công Sự - Hoàng Thị Hạnh). 

3. Hoàng Thị Hạnh, "Xây dựng Nhà nước pháp quyền trong điều kiện đặc thù ở Việt Nam", Nxb Chính trị quốc gia sự thật. tháng 12 năm 2016. 

4. Bài "Giảng dạy môn Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin ở Trường đại học Bách Khoa Hà Nội trong xu thế toàn cầu hóa", Kỷ yếu hội thảo nâng cao chất lượng giảng dạy các môn Lý luận chính trị trong các trường đại học không chuyên ngành Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Nxb Lý luận chính trị, 2015.                 

 

Tham gia hướng dẫn sau đại hoc

 

 

 

Các thông tin khác (nếu có)