Cơ sở vật chất

 

 
1. Về phòng ốc:
03 văn phòng của 03 Bộ môn
01 phòng Trưởng khoa
01 văn phòng và Phòng Phó Trưởng khoa
01 Phòng đọc
01 phòng họp
 
2. Về trang thiết bị và tài liệu tham khảo: Các tài liệu phục vụ cho việc giảng dạy, học tập, nghiên cứu các môn học do Khoa đảm nhiệm.