Các môn học

Bộ môn thực hiện việc giảng dạy môn học mới đó là: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin cho sinh viên trong Trường các hệ Đại học, Cao đẳng, Tại chức.

Ngoài ra, bộ môn vẫn tiếp tục giảng dạy môn: Triết học, Kinh tế chính trị, Chủ nghĩa xã hội khoa học.