Các hướng nghiên cứu

- Triết học

- Kinh tế chính trị

- Chủ nghĩa xã hội khoa học