Quy định - Biểu mẫu

Đơn đăng ký lớp học

    TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ ---------------------   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ...

Mẫu đơn phúc tra

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ ---------------------   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập –...